(1)
Zanotti, G. Feyerabend En Serio. stdfyt 2002, 5, 185-198.